صفحه اولترجمه گویای قرآنسوره مبارکه بقره آیات 1 تا 10

سوره مبارکه بقره آیات 1 تا 10

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هدیه گونه

    ترجمه، گویا و روشنگر بود.
    سپاسگذارم.