صفحه اولآثارمقالاتعلوم قرآنی و تفسیری

علوم قرآنی و تفسیری

نمایش تعداد 
تعداد عنوان بازدیدها
11 سبک و سیاق قرآن (نیابت«ال»از ضمیر مضاف الیه) 1865
12 سبک و سیاق قرآن ( بیان قانونی عام در توضیح موردی خاص) 1731

صفحه 2 از 2

زیر مجموعه ها