DR

طرح قرآنی 1448

طرح بزرگ قرآنی 1448 در سال 1393 با رویکرد حفظ موضوعی و با محوریت سبک زندگی اسلامی  انجام می گیرد . این طرح  با مشارکت شبکه های رادیویی و تلویزیونی دنبال می شود که دکتر میرباقری به عنوان کارشناس برنامه شبکه تهران هر روز از ساعت 16:30 به بیان مفاهیم و موضوعات مربوطه می پردازد .

 

Read more
 
Gofteman
Gofteman
Q&A
Q&A