صفحه اولآموزش معارف قرآن کریمدرس هشتم: ................................. اقوام پس از حضرت نوح

درس هشتم: ................................. اقوام پس از حضرت نوح

در این دس آشنا می شویم با:

1.چگونگی ادامه برنامه تربیتی خداون و تشکیل مجدد کلاس

2.شباهت ها یموجود در اقوام اولیه و سر نوشت همسان آنان

3.وعده خداوند درباره آینده جامعه بشری،دین و شریعت الهی

آیات درس را قرائت کنید.

سوره مؤمنون آیه31الی42

سوره أنبیاء آیه105

به کمک معنای کلمات زیر،آیات ردس را ترجمه کنید.

قَرن : مردم یک دوره

أَتَرَفنَا : مرفه کردیم،درناز و نعمت قرار دادیم.

یَعِدُ : فعل مضارع از وعد،وعده می دهد

هَیهَاتَ : دور است

عَمّا قَلیلٍ : بزودی

لَیُصبِحُنَّ نَادِمِینَ : سخت پشیمان می شوند

أَنشَأناَ : پدید آوردیم

قَرناً ءَاخَرینَ : مردمانی دیگر،اقوامی دیگر

صَیحَة : صدای مهییب همراه با عذاب مرگبار

غُشاءً : خاشاکی

بُعدًا : دوری،نفرین

یَرِثُ : به ارث می برد،به ارث می برند.*اگر بعد از فعل مفرد فاعل جمع باشد،فعل نیز جمع معنا می شود.

 

بیان آیات

     با اخراج قوم نوح از صحنه مدرسه و کلاس دنیا،خدای رهمان همان برنامه را برای قوم دیگری به اجرا در آورد.پیامبری گرانقدر را به سوی آنان گسیل داشت، تا دستورات شریعت و دین را به آنها ابلاغ نماید و آنان را به سوی خدا فرا خواند.سر نوشت این قوم نیز،با قوم نوح کاملاً شباهت یافت،زیرا آنان همانند قوم نوح از پیامبر خدا و دستورات الهی،روی گردان شدند و به پیروی از سران کافر خویش،با راه حق به مخالفت پرداختند.

     قرآن کریم،پس از قوم نوح درباره سه قوم عاد،ثمود و لوط سخن گفته است.این اقوام یکایک به صحنه درس و آزمون وارد شدند  ولی متأسفانه با برنامه خداوند  و پیامبران خود که به ترتیب عبارت بودند:از حضرت هود،حضرت صالح و حضرت لوط،مخالفت کردند،از ایمان به رسالت و معاد سر باز زدند و نهایتاً شایستگی حضور در مدرسه را از دست دادند.تا این که خداوند مؤمنان آنان را نجات بخشید و بقیه قوم را با حوادثد مختلفی عذا ب کرد و از صحنه کلاس اخراج نمود.

     پس از این اقوام،خدای رحمان همچنان اقوام دیگری را، در معرض تربیت قرار داد و پیامبران خویش را به سوی آنان گسیل داشت و بدین ترتیب برنامه الهی بدون وقفه ادامه یافت،تا این که دین خدا و راه حق در دلها نفوذ کرد و به دنبال تلاشها و تعالیم أنبیاء(علیهم السلام)بر شمار مؤمنان افزوده شد و بسیاری از سنتهای الهی در جامعه انسانی جاری و حاکم گشت تا آنجا که در برخی از زمانها حکومت الهی نیز به دست بعضی از پیامبران برقرار شد.

     اکنون نیز که بیش از 14 قرن از زمان ظهور آخرین پیامبر الهی می گذرد،بیشتر مردم دنیا پیرو یک یا زسه دین بزرگ توحیدی می باشند،و هر چند پیروان واقعی پیامبران حاکمیت مطلق و فراگیر را در دنیا در دست ندارند،اما زندگی بشر از روح تعالیم اصلی پیامبران خالی نیست و از سوی دیگر هم پیروزیهای روز ازفون موحدین عالم،نوید فرا رسیدن وعده الهی را در پیروزی کامل حق بر باطل به همراه دارد.همان وعده ای که بر اساس آن خداوند مقرر داشته است تا از سلاله پاک پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص)،دوازدهمین و آخرین امام بر حق،پرچم نورانی توحید را در سراسر گیتی به اهتزاز در آورد و دین الهی را بر تمامی انسانها سایه گستر سازد.

     قرآن در آیات مختلفی و از جمله در آیه شریفه زیر می فرماید:

          «یرُیِدُونَ أَن یُطفِئُوا نُورَ الله بِأفوَاهِهِم وَ یأبیَ الله إِلَّا أَن یُتمُّ نُورِهِ وَ لَو کَرِهَ الکَافِرُونَ.هُوَ الَّذِی أَرسَلَ رَسُولَهُ بِا الهُدَی وَ دِینِ الحَق لِیُظهِرَهُ عَلیَ الدِّینِ کُلِّه وَ لَو کَرِهَ المُشرِکُونَ»[توبه آیه 32و33](1)

     آری این برنامه تربیتی و هدایت الهی است که اراده فرموده و تحقق آن را به جامعه انسانی وعده داده است.امید آنکه به زودی فرا رسیدن روزی را شاهد باشیم که پرچم توحید و هدایت الهی بر تمامی جهان و جهانیان سایه گشتر باشد.

 

*پرسش

1.سه قومی که پس از حضرت نوح با پیامبران خود مخالفت کردند چه نام داشتند و سر انجام آنها چه شد؟

2.علت این که خداوند بعضی از اقوام را از صحنه تربیتی دنیا خارج ساخت چه بود؟

3.با توجه به آیات درس،سران قوم کافر درباره پیامبر خدا و روز قیامت چه می گفتند؟

4.منظور از نور الهی و اتمام آن چیست؟

 

*پژوهش

1.با مطالعه آیات 123تا164سوره شعراء،شش آیه را که مشخص کننده نام سه قوم مورد بحث در این درس و نام پیامبر آنها می باشد استخراج کنید و بنویسید.

2.با مراجعه به سوره صف و نیز آیات51تا57سوره نور،دو آیه را که درباره وعده الهی مبنی بر پیروزی کامل دین خداوند بر کفر و شرک می باشد،مشخص کنید.

------------------------

1.

-أَن یُطفِئُوا : خاموش کننده              -یَأبی : ابا دارد،نمی گذارد              -لِیُظهِرَه : تا آن را پیروز گرداند

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد